onsdag, december 21, 2005

Pollox = noob


bonboononoobnoboooooobonnooonnnboooononobbobobooobooonobnooobnooonnboonoooonbnonnboobbooobnboobooobbonnoonnooboooonobooboboobbonoo
boobnbonnboooboooonbbnnoobnoooonbooonbnnbbnnnoooononoboonooooboobobonobobbbbnnnobbooononnoooonbnobonnonononoobbnnnooooobnonboobbob
nboonononnnononbnnoobbonooboooonoobbnoobbnnnooononnonoonnooonobooobooobnnoonnnnoooonnobnoonbboononnonoonnoooooooonooonoooonbooobnb
ooonooooobooononboobbnoononbonobbnnnbnoooobobbononbooonbonnobnnobnnnoonnoobobnoobbnbnonoonoononoonnobnoboobonoobnnoonbbonbooonoboo
nnonnooonooooonoobbnoonooobbnobonbbooboooooononbnnnoboobnoboobbnoonboonooononbooooboooonnboobbnboooononnnboonoboonoooonnnbnbbobbob
onnnnbnonooooobnobooobnoonoooboonnoooobnoboobbbboooboooooonbonnooobnnnnobboooboboboobnbnooonobnbooooonoooobonnbbonboobnonnnooonnon
obbbooobonoooonooonobobbnoonboboobbnonbnobbonobnnooooobnnnonoonobooonnbnnooooonbnbnonbooonbnoobnonbbooobobnbnobbbnonnooonoobobnnbo
ooononnbooboooooonooobooonobnoobnbnbnoonobnnonbnoonbnbonbobboonoooononnoooboboboobnnoboooononbbooobnobnonboonbobnbonbobooooboonoob
ooooobboobooobnononnbbobooobnonnobnoooboboononoonnnoboonoobnbonooboobbbonoooobbnooobboononbnbobooobobnoooooobobonooonooobooonnbnoo
obooooboonnnooboononbnbooobnnonbonbnbbnbboooonnobnooobbnnbnonnonoobonobnnoboonnoonbonoonnnooobbooboonoonoobnbobnnoonooooonnooonnbb
bnnbobonooobooobboboooooonoobnoooooooonboonnonbooobonnobonnonononoonnonoobooonoobononobnbonbnooooobnnooooonbbnonbnbonnbbooononnnon
ooonnoooonooooonobnobnnobonnboobonobobooboonnbnnoboobooooboobonnonoboooooonoononbobnbonbbbbnnooonbnonnonobnononoonnonnnnooobnoooon
oonoooobnnonoooooooooonbnnooonnbnonnooooononoooobonnbbbobbonnooboboobnobobbnnbnonnnnobbbnoooononnonbobonoobbbbnbnnononooononoobono
ooooonononononoonoooboboobononobnoonooobnobnnboboooonooobnoooonnonnnobonobonnbnnoobbbonnbobbonoboononbobboooooonobooonnoonooooobbn
ooobonbbobooooonnbnoonnnnooboboobnobbnnooooobbbnonoboobonoobobnoooonooooobononooooonoobnnnooonooboooboonobbbonoonooonobbnobnbonooo
oonooooooononbnooooonnnnoooonoonbnbbnoooooooonooooonbbonoobobbnooonnbobonbnobooonoboonnoobbnonbbnnbnoonoooooooooonoobooooooonobnob
bnnonbbbooobononbnnboooonnonoooonbnoonononooooobooooboboooonbboooooooooboononbbnbbononnnoooobboooboboononnbobnnnonbnnonobnooobbbon
nnooobbonbonobobnononnobonobnoooooonobnoonbnooobnooboboonobbooonbboonoonoboonooonobonoooooooooooonnnooonononbnnnobbboonbonnooobbob
ooonbnobnonnnnboonobbbbooonooonoooooobonnnbooonononnoooonbononnbbooooooonnobbonbooonnoonononoooonoobonbonoonoboobbobbnnonooboobono
obnobbbonooonooonooboooonnobnoobooonoobnnoobnboonnbnooonoonnbobbnooooboboobbooooooobobooononobbnnononnboboobnobooooboooobobobonnon
bobbbobnnooooonoobnoonnonobnonoonobnbbonononnooooooonnonoobboobobbbnnonbooooobnbnnnnoobbnnnbooonnobonboonnbonbboobnooonnooobobnooo
obbnooonnobnnonooooooobnononnooobnbboonnnnboooononoobobbobooobbnnnonboooonboobobobnobnoobnoonbooobnobbbnoboonnonbonoonnonobonoobob
oobooooooonoboooooobobonbnooonnnboonbobnoonoonoonoonobobbnnnoonoooonooobboobnobbnbonobooobnonoboobbbononooobonononobonnoonoobooono
onobnononnbooonoooonbbnononooboooonbnonoonbbonobonnobboboooobboooobnooonbobnobnnbnoooobobnononooooboooonoonnooooonboonooobnbobooon
nbooooonoonononnoboobnnonnbooonoobooooboonbbbooooobobononoooonbnnnnonobooonnnonooboobnbnbooboooooooooonboooonboonbnonooboobbnbonoo
boobnooonnonboobnooobobnnnoooobnbonoboonoobobnbobboobnooooonnbnbnoooobonnobbnobbononbobnnbboonboooonbnobbnbonbononbobnnnbonboooobo
boooooonbnonbnnonnobbobonoobbonooboobnbnbobbononononnboonbooonooobbbonoobooobnooobbbbonboobobbnononooooonobonoooononobooonooooonno
obnoobnoooonoooboonboooonnbnoboonobooooobonoonoonobnoonnoooononbbnnnbbnobnobnonnnnobobonobooboboobboobbnobobobooobnoonnboooobooono
ooboboooooonoonoboooonobonnobonboobnoobonnnooobooobbbbbnooonnobnboobonbbbonnobnoonbbnnboonoboooobononbnoooonoonbnboobobnooboonbbbo
onbboboooooobnonnobonnononbooboooooobbnbooooobboonoonnnbonbbonobboonbbbbonnoonnoonobonooooobboobboooooooonoobnbbbnnonobobnobbnbooo
noooonbbbnboooobobbnboooooobnnnononoooobbnbooonbboonoboononoooonooonooononnbonooooobononbbnboooobooobonnbbnbobnoooooonnbbobonoooon
ooonoboobbbbobbonoooooonooboonnbonoobnoobooobbonnbnnonnbnbboononbnoonbnobbbnbbbbonnnonobonoonnoobbooonbonobooooobonooooonnoonooboo
nbobobooobnobboboooonbbbonnnooobnobboooooooonbnobboonbobbbbnnboonbonobooobnbnobonoonbooonoonnbooboobnbooooooobbnonbbbbobnoobbobooo
obnnnboooobobonooonobnnobbonbnononnnonboboonnnoooobboononoooooobnbonoboobbnbobnoooboononbbonooonnonbooonoooboobobnonobnnonnnonnoon
nnooonooobbonobooonoobbboobnbobonbobonbboobooobobonbobnobbboooonooonooooonobbbobonbooboobobbobnooboonoooboonooooobnoobobonoobooono
bbbbboonnobononnonbonoooooobooonboonobooononnnooooonoonoooooooooooobboooonobboonoobnoooooooonbnnononnnoobbboboonooooooboobnnooobno
ooonoboonbnonooonbonononobnbobbobboooonoonbnbbonbnbboonoboonoooooonnononoononnobonbobonnbbnbnonbooonobnoobbnnbnnobbboonboooooooonn
obobobbooonoobnooobbooobbnobbobobnbooboboonobbnobooboboonnboonnooobnnoboobbnobnbonobnoooooonbobnobbnobbooooooobbbooboobobnnbobnono
bobbbobnnonobobbnnnooooobbboonnnoononoooooobbononboonoobbonnbbnoonoononooobnoobbononnbbnbooonboboonnbnnnoobbnoboonnnobbbbnbnoonooo
onoooobnbbnnobonoonnoonbbobbbobobobbobobbooobnnnbobnooobooooonobnnonobnonooooooonobbnnbboobobbonnoobbboooobooooobonbnonobonoooobon
nobnoobbnnonbonnnboooooonobooboboooonbobnnoonoonobnobbnonnoooooobbbnbooooooooobbnonnonooonoooooonbooooobbobooooobnnbbnnbbobnbonono
onnbonboonnbonobbbnobbonoboooooooooooonnnnbnbnnbobbobbbonnooooobobnobnbonbnooooonoooobonnnnobonoooboooboonnoobnnoooooooobnnbnbooob
onoonnbonnonnoooooobnoonobnbnnnoonboobnnnnonoooonbnbbonbbnbnoooooononoboonoooboonooobonooooonnnbooonnnoonbbnoooonoooonoobonbnooooo
onbobooonoobnobonbonoooonooonnoonooobbonbboboonnboonnonbnobobooooonooooooooooooooooooononoobnnoooobnobbobnbobobnbnoooooobnonnoobon
booooboobbbooobooonboooooobobnobbnnbobonobobobboonboonnnnnbnobononnnoooononnoonbooonononbooonoonnobbbboooobooobbooonoooonbboonbonn
oooonboooooooobnoooobnbbonoobooobobobonnooonoonoooboobnnnonoobnnbboobbooooonnbbnonnnonnbonobbnnnononboboonoonoooononnooooboonnbnoo
nbonooboboboonoobbnobbooonbonoboonbnnnobonooobooobbobbbnnobnoboooobnonooonbnnooooobbbbboononooonbnoobnooooonnnnbbboobnobnbonobobbo
oboooooonbnnboooboonobonnnooooobnbnoooobnnooonoooboonnbnnbbobnnnooboobobnnbbnnnoboobnooobobnbobobbonnonbbonboobnonnonbobonbooobooo
obbbobobboboobobobbnobooonbnoonononooonnbobnnoononnbnobbonoobboonobonoonbboonoonoooobooonobboooonboobbooonoboooobbonobnooobononono
nnnoonobobbnbboooboooobobobnonbonbnboooobbnbbooboonnoonobobooboobonnboonnonnbnononoooonnobbbobnonnbnnbboooooonoononbnnoobobnonnooo
oooonbbnobbbnoonnnooobnbbboonboboobbbobbooooboobboobonobnobonbnooboooobobnnnnobbooooononoonbonooonobbboboooobnnooononobnooobbooobb
onobobnoonoobononononobonnoonooonbbononobbnbooobobbooonnboobobobbbnooooonoooonnbnnonobobobnbbobnnbbobonnnnonnbbboooobnnooboooobnbn
oboobbnooboooonononoonnooobooooobooobbnnnboobboonoboooobonnoobnoboboonooonoooonobonnnboobbnoonoonobonbnbboboobnnobonnnobononobbooo
obnnnoobbboboonboobobnbbonbooonbobbobnobobonooobbobnooobnonooobonooboooonooboonboooononoonbnooonbbobbbnbononononbononnonnobonoboon
nnoonbbbnboobooonnnoooobnnooboobnooobonnobonnonnbboooobnoonoonboonbonnonbnobnbnooobonbobooonbonoobnnonobbonbonooobnoonnooononbonbo
nboonooooonnnobobooboboooooobooonnooboobononboobbonoooooooobooooooooonboobooobobnoonbnbnoobobbonnoobbnobboooobooobbobboobboobnbooo
nonboooooonononbnoobobobbbnonnnonbobboonbnobnbnnoooonnooobnoobooooobobbonnonnnbonoooonoooonobooobboooooonbnbonnonoooobbnbonoobnbbo


2 kommentarer:

  1. För alla troega noerdar som inte fattar vad det är så är det en bild på PolloX fast gjord i FÄRGAD TEXT. o.O

    SvaraRadera
  2. ju hass to mejk the picktjur bigger ju nåu? it ålmost fitts ånn maj månnitår :<<<

    SvaraRadera